Bestemmingsplan Bosch & Vaart

Op 16 mei 2013 is het bestemmingsplan Bosch & Vaart vastgesteld door de gemeenteraad van Haarlem. In de periode daaraan voorafgaande heeft de wijkraad uitvoerig op ambtelijk niveau overleg gevoerd. Daarnaast heeft de wijkraad tweemaal een zienswijze ingediend bij de commissie ontwikkeling van de gemeenteraad. De zienswijzen zijn hieronder te vinden.

Belangrijke aanpassingen

Dit heeft ertoe geleid dat het concept bestemmingsplan op een aantal belangrijke punten is aangepast. Zo zijn erkers aan de voorkant en serres aan de achterkant niet weg bestemd, wat in eerste instantie wel het geval was. De gemeente heeft dit voor alle bestemmingsplannen in Haarlem aangepast. Ook heeft men bij een groot aantal panden de ontbrekende goothoogten vermeld en/of aangepast.

Resterende bezwaren

Wij zijn echter niet op alle punten tot een vergelijk gekomen:

  • Onze belangrijkste bezwaar is dat door de gekozen methodiek van intekenen van de aanbouwen (erkers – serres) de mogelijkheden voor uitbouw niet goed zijn geformuleerd en gewaarborgd. Daardoor strookt het bestemmingsplan ook niet met de toegekende status van beschermd stadsgezicht voor onze wijk.
  • Een neveneffect is dat er een rechtsongelijkheid is ontstaan. Zo kunnen woningen met een uitbouw over begane grond en 1e etage aanzienlijk meer volume toevoegen (in oppervlak en hoogte) dan woningen met een uitbouw op alleen de begane grond. Deze rechtsongelijkheid zat niet in het oude bestemmingsplan.
  • Daarnaast is niet tegemoetgekomen aan een – middels een enquête vastgestelde – breed gedragen wens om dakterrassen niet toe te staan.

Beroepsprocedure

Door een wetswijziging twee jaar geleden is het – anders dan door ons verondersteld – voor belanghebbenden alleen mogelijk beroep aan te tekenen als men in de periode voorafgaande aan de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad een zienswijze heeft ingediend.

Omdat de wijkraad wil opkomen van de belangen van de bewoners van onze wijk hebben wij besloten de procedure voort te zetten en een beroepschrift in te dienen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook dit beroepschrift is hieronder te vinden. De wijkraad is formeel geen rechtspersoon. Daarom zijn de genoemde zienswijzen en beroepschrift ook in persoon ondertekend door Patrick van Harderwijk, Maarten Henneman en Lex Rietveld.

Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de behandeling van ons bezwaarschrift zal plaatsvinden.

Houthof

Door een aantal bewoners van de Kinheimflat is bewaar aangetekend tegen de door de gemeenteraad vastgestelde omgevingsvergunning Het Nieuwe Houthof. Hun bezwaar richt zich met name op de massa en situering (o.a. beperking zichtlijnen) van de nieuwbouw. Het bezwaarschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State staat op de rol op maandag 30 september.

Aangezien de omgevingsvergunning integraal in het bestemmingsplan Bosch & Vaart opgenomen is hebben de bewoners ook formeel een bezwaarschrift ingediend tegen het bestemmingsplan. Dit om te voorkomen dat tijdens de behandeling van het bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning via een achterdeur de aangevochten bebouwingsmogelijkheden alsnog definitief worden vastgesteld.

>> Zienswijze wijkraad raadsleden 11 september 2012

>> Inspreeknotitie Bestemmingsplan 25 april 2013

>> Zienswijze wijkraad commissie brief 12 juni 2013

>> Beroepschrift RvS 2 augustus 2013

Back To Top
Translate »