Financiën

De wijkraad streeft naar continuïteit uit eigen inkomsten. De wijkraad krijgt van de gemeente jaarlijks een budget voor uitvoering van haar taken en activiteiten. De hoogte van de subsidie wordt voor alle wijkraden objectief vastgesteld op basis van een verdeelsleutel. Deze subsidie is bedoeld ter dekking van de basiskosten zoals wijkkrant, vergaderkosten, portokosten en de website. In de afgelopen jaren is gebleken dat de wijkraad met lage kosten en eigen inkomsten niet alle subsidie gebruikt. Wat overblijft wordt, na vaststelling in de jaarvergadering, teruggestort naar de gemeente. De verwachting is dat bijdragen van de gemeente in de toekomst minder zullen worden.

Belangrijk zijn de inkomsten uit advertenties in de Kroniek en op de website, de hoofdsponsor de verkoop van boeken en door de baropbrengsten op o.a. Koninginnedag en het Cultuur Festival. Met deze aanvullende inkomsten kunnen alle wijkactiviteiten doorgaans kostendekkend worden gefinancierd. Jaarlijks legt de penningmeester op de jaarvergadering verantwoording af. De kascommissie controleert de jaarlijks de administratie en de verslaglegging van de penningmeester.

Voor eenmalige zaken, specifieke expertise of bijzondere projecten is ook een subsidie in de vorm van bewonersondersteuning mogelijk. Daarvoor dient een aparte aanvraag ingediend te worden bij de gemeente.

Financiële stukken jaarvergadering 2022

>> Afrekening 2021

>> Balans 2021

>> Begroting 2022

Financiële stukken jaarvergadering 2021

>> Afrekening 2020

>> Balans 2020

>> Begroting 2021 

Financiële stukken jaarvergadering 2020

>> Afrekening 2019

>> Balans 2019

>> Begroting 2020

Financiële stukken jaarvergadering 2019

>> Afrekening 2018

>> Balans 2018

>> Begroting 2019

Financiële stukken jaarvergadering 2018

>> Afrekening 2017

>> Balans 31-12-2017

>> Begroting 2018