Financiën

De wijkraad streeft naar continuïteit uit eigen inkomsten. De wijkraad krijgt van de gemeente jaarlijks een budget voor uitvoering van haar taken en activiteiten. De hoogte van de subsidie wordt voor alle wijkraden objectief vastgesteld op basis van een verdeelsleutel. Deze subsidie is bedoeld ter dekking van de basiskosten zoals wijkkrant, vergaderkosten, portokosten en de website. In de afgelopen jaren is gebleken dat de wijkraad met lage kosten en eigen inkomsten niet alle subsidie gebruikt. Wat overblijft wordt, na vaststelling in de jaarvergadering, teruggestort naar de gemeente. De verwachting is dat bijdragen van de gemeente in de toekomst minder zullen worden.

Belangrijk zijn de inkomsten uit advertenties in de Kroniek en op de website, de hoofdsponsor de verkoop van boeken en door de baropbrengsten op o.a. Koninginnedag. Met deze aanvullende inkomsten kunnen alle wijkactiviteiten doorgaans kostendekkend worden gefinancierd. Jaarlijks legt de penningmeester op de jaarvergadering verantwoording af. De kascommissie controleert de jaarlijks de administratie en de verslaglegging van de penningmeester.

Voor eenmalige zaken, specifieke expertise of bijzondere projecten is ook een subsidie in de vorm van bewonersondersteuning mogelijk. Daarvoor dient een aparte aanvraag ingediend te worden bij de gemeente.

Financiële stukken jaarvergadering 2021

>> Afrekening 2020

>> Balans 2020

>> Begroting 2021 

Financiële stukken jaarvergadering 2020

>> Afrekening 2019

>> Balans 2019

>> Begroting 2020

Financiële stukken jaarvergadering 2019

>> Afrekening 2018

>> Balans 2018

>> Begroting 2019

Financiële stukken jaarvergadering 2018

>> Afrekening 2017

>> Balans 31-12-2017

>> Begroting 2018

Financiële stukken jaarvergadering 2017

>> Afrekening 2016

>> Balans 31-12-2016

>> Begroting 2017

Financiële stukken jaarvergadering 2016

>> Afrekening 2015

>> Balans 31-12-2015

>> Begroting 2016

Financiële stukken jaarvergadering 2015

>> Afrekening 2014

>> Balans 31-12-2014

>> Begroting 2015

Financiële stukken jaarvergadering 2014

>> Afrekening 2013

>> Balans 31-12-2013

>> Begroting 2014

Financiële stukken jaarvergadering 2013

>> Afrekening 2012

>> gecorrigeerde Balans 31-12-2012

>> Begroting 2013