De wijkraad streeft naar continuïteit uit eigen inkomsten. De wijkraad krijgt van de gemeente jaarlijks een budget voor uitvoering van haar taken en activiteiten. De hoogte van de subsidie wordt voor alle wijkraden objectief vastgesteld op basis van een verdeelsleutel. Deze subsidie is bedoeld ter dekking van de basiskosten zoals wijkkrant, vergaderkosten, portokosten en de website. In de afgelopen jaren is gebleken dat de wijkraad met lage kosten en eigen inkomsten niet alle subsidie gebruikt. Wat overblijft wordt, na vaststelling in de jaarvergadering, teruggestort naar de gemeente. De verwachting is dat bijdragen van de gemeente in de toekomst minder zullen worden.

Belangrijk zijn de inkomsten uit advertenties in de Kroniek en op de website, de hoofdsponsor de verkoop van boeken en door de baropbrengsten op o.a. Koninginnedag en het Cultuur Festival. Met deze aanvullende inkomsten kunnen alle wijkactiviteiten doorgaans kostendekkend worden gefinancierd. Jaarlijks legt de penningmeester op de jaarvergadering verantwoording af. De kascommissie controleert de jaarlijks de administratie en de verslaglegging van de penningmeester.

Voor eenmalige zaken, specifieke expertise of bijzondere projecten is ook een subsidie in de vorm van bewonersondersteuning mogelijk. Daarvoor dient een aparte aanvraag ingediend te worden bij de gemeente.

Financiële stukken jaarvergadering 2023

Afrekening 2022

Balans 2022

Begroting 2023

Financiële stukken jaarvergadering 2022

Afrekening 2021

Balans 2021

Begroting 2022

Financiële stukken jaarvergadering 2021

Afrekening 2020

Balans 2020

Begroting 2021 

Financiële stukken jaarvergadering 2020

Afrekening 2019

Balans 2019

Begroting 2020

Financiële stukken jaarvergadering 2019

Afrekening 2018

Balans 2018

Begroting 2019

Financiële stukken jaarvergadering 2018

Afrekening 2017

Balans 31-12-2017

Begroting 2018

Back To Top
Translate »