Al enige tijd wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor Bosch & Vaart. Regelmatig heeft de voortgang tijdelijk stilgelegen. De wijkraad is nauw betrokken bij de tot standkoming van het bestemmingsplan. Nieuwe ontwikkelingen en de voortgang kunt u hier vinden. Een bestemmingsplan is een juridisch bindend ruimtelijk kader waarin de regels zijn weergegeven omtrent de fysieke inrichting van het gebied.

Stand per november 2012

Voor de wijk Bosch & Vaart al enige tijd een nieuw bestemmingsplan in de maak. De wijkraad is daar nauw bij betrokken geweest. Naar verwachting zal februari volgend jaar het nieuwe bestemmingsplan worden vastgesteld. Dan heeft u als bewoner ook nog de mogelijkheid voor de formele inspraak. Mocht u tussentijds meer willen weten dan kunt u contact opnemen met Maarten Henneman.

De wijkraad heeft zich hard voor gemaakt voor het juist intekenen van de achterzijde van de huizen. Deze moet aansluiten bij de werkelijke situatie. Vaak werd originele uitbouw niet ingetekend. Dit kan heel nadelig zijn voor bewoners omdat de toekomstige mogelijkheden voor uitbouw of verbouw hierdoor flink ingeperkt kunnen worden. Wij vinden dat alle bewoners gelijk behandeld moeten worden en hebben daarover ook advies van deskundigen ingewonnen. Daarnaast blijken er steevast oude kaarten gebruikt te worden die niet stroken met de werkelijke situatie. Dat ziet de wijkraad ook graag anders.

Stand per april 2012

De voortgang in het bestemmingsplan ligt op het ogenblik even stil. De gemeente heeft duidelijk lering uit de participatie nota getrokken. Er zijn inmiddels al vele vergaderingen geweest waardoor de wijkraad blij is met de huidige stand van zaken. Enige punt van discussie die er nu nog is het intekenen van de huizen. Bij sommige huizen worden de originele aanbouwen ingetekend in tuin 1 of 2 (termen uit bestemmingsplan), bij andere huizen wordt wel de originele bebouwing ingetekend als wonen.

Door zo te handelen gaan de bouwkundige op de stoel van de wetgever zitten, hetgeen niet hun taak is. Indien 2 bewoners van verschillend ingetekende, huizen een bouwvergunning, voor uitbreiding van hun woningen zouden aanvragen, dan worden zij beide op een verschillende manier beoordeeld. Dit terwijl hun huizen hetzelfde zijn. Dat vinden wij rechtsongelijkheid.

Wij hebben de gemeente verzekerd dat wij eisen dat alle huizen op de juiste wijzen worden ingetekend. Dit blijkt in Haarlem nog nooit te zijn gebeurt. Wij zijn de eerste wijkraad die de gemeente en de juridische afdeling hiervan in kennis stellen.

De wijkraad heeft advies ingewonnen bij het adviesbureau Amer. Dit advies vindt u hieronder.

20120120 advies Amer bestemmingsplan

Stand per januari 2012

Het college van B & W heeft het conceptontwerpbestemmingsplan vastgesteld. Dit is de eerste stap in de bestemmingsplanprocedure. Met dit besluit wordt het conceptontwerpbestemmingsplan vrijgegeven voor het overleg zoals genoemd in art 3.1.1. lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening, het vroegere wettelijk vooroverleg. Tevens vormt dit besluit de aftrap van het participatietraject voor de wijkraad.

Het uiteindelijke bestemmingsplan Bosch en Vaart richt zich voornamelijk op het beheer van de bestaande situatie en biedt een actueel juridisch- planologisch kader. Er wordt ruimte geboden voor voorzienbare ontwikkelingen in de komende 10 jaar.

Het bestemmingsplan Bosch en Vaart zal een aantal oude plannen gaan vervangen:

  • Verordening ter uitvoering van de Woningwet d.d. 1935
  • Eindenhout Wijziging 1 d.d. 1958
  • Eindenhout Wijziging 2 d.d. 1985
Back To Top
Translate »