Uitspraak Raad van State beroepsprocedure bestemmingsplan Bosch & Vaart

Op 2 april jl. heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake de beroepsprocedure bestemmingsplan Bosch & Vaart. Het beroep was ingesteld omdat het bestemmingsplan de mogelijkheid bood de woningen aanzienlijk uit te breiden. Dit zou ten koste gaan van de binnentuinen. Deze uitbreidingsmogelijkheid is in tegenspraak met de status van beschermd stadsgezicht. Daarnaast was het bestemmingsplan onduidelijk over de toegestane bouwhoogtes. Hetzelfde geldt voor de status van de uitbouwen. Tenslotte is er bezwaar aangetekend tegen het toestaan van dakterrassen.

Bebouwing tuinen

Het belangrijkste feit is dat de stapeling van uitbreidingsmogelijkheden (2,5 m1 vanuit de achtergevel + 30 m2 vergunningsvrij + 40 m2 met vergunning tot een max van 50 % bestemming tuin) van de baan is. Wat resteert is een uitbreiding tot 30m2 met een max van 50 % bestemming tuin.

Bouw- en goothoogtes

In de plantekening staan soms andere hoogtes vermeld dan de feitelijke situatie. De Raad van State heeft geen uitspraak gedaan over het verschil tussen de op de plankaart aangegeven goothoogtes/nokhoogtes en de werkelijke hoogtes. Conclusie is wel dat in de regels staat dat de werkelijke bestaande goothoogte en nokhoogtes gelden. Als de op de kaart aangegeven hoogte niet klopt met de werkelijke hoogte dan geldt als maximum de werkelijke hoogte. Dit is op de zitting aan de orde gekomen.

Status uitbouwen

Anders dan is verondersteld, is voor de vraag of een aan- en uitbouw behoort tot het oorspronkelijke hoofdgebouw niet relevant de bestemming die aan de aan- en uitbouw is toegekend maar de vraag of de aan- en uitbouw overeenkomstig de oorspronkelijk voor het hoofdgebouw verleende vergunning is gebouwd.

Dakterassen

We zijn niet-ontvankelijk verklaard voor wat betreft de regeling van de dakterrassen. Dit punt stond niet genoemd in de zienswijzen en mag dan later niet ingebracht worden. Wel gelden stringente beperkende maatregelen. Het komt op dit punt dus aan op handhaving.

Conclusie

De wijkraad is zeer verheugd dat met de uitspraak van de Raad van State het gevaar van het dichtbouwen van de achteruinen geweken is. Daarmee wordt het fraaie (en beschermde) stadsgezicht van onze wijk behouden.

Voor diegene die de uitspraak willen doorploegen kan dat op de website van de Raad van State

>> Artikel HD 3 april 2014

Back To Top
Translate »