In de periode 2015 – 2018 stelt de gemeente jaarlijks 95.000 euro beschikbaar voor nieuwe projecten georganiseerd door bewoners die een bijdrage leveren aan de doelstelling Haarlem Klimaatneutraal. Nieuwe activiteiten gericht op energiebesparing of de inzet van duurzame energie komen in aanmerking voor deze regeling. Voorbeelden zijn de energiecoöperaties, waarbij buurtbewoners gezamenlijk investeren in duurzame energie via zonnepanelen op het dak van een ander.

Hoe werkt het?

De aanvraag kan je indienen bij de gemeente Haarlem, afdeling Milieu. Dit kan digitaal via milieu@haarlem.nl t.a.v. Eline de Jong. Geef hierbij de contactgegevens van je initiatief en, indien mogelijk, het gezamenlijke bankrekeningnummer door. De aanvraag bevat een plan met daarin een beschrijving van het initiatief, de activiteiten en een bijbehorende begroting. Beargumenteer daarbij op welke manier deze activiteiten een bijdrage leveren aan de doelstelling Haarlem Klimaatneutraal, inclusief een raming van de bespaarde en/of voorkomen CO2-emissie. De voorwaarden staan hieronder vermeld.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Initiatieven moeten uiterlijk op 1 februari of op 1 juli worden ingediend voor het betreffende programmajaar. Schriftelijke besluitvorming over toekenning en uitbetaling vindt binnen 2 maanden na indieningsdata plaats. Het verzoek om ondersteuning heeft steeds op een enkel programmajaar betrekking. Meerjarige ondersteuningsaanvragen worden niet gehonoreerd.
  • Het bewonersinitiatief moet zo mogelijk zijn vastgelegd in een vaste organisatiestructuur. Ook moet er een gezamenlijk bankrekeningnummer beschikbaar zijn.
  • Het bewonersinitiatief moet een helder doel voor ogen te hebben, waarbij kosten en baten uiteindelijk in evenwicht met elkaar zijn.
  • Het verzoek om ondersteuning moet betrekking hebben op activiteiten, gericht op energiebesparing, dan wel de opwekking/ inzet van duurzame energie. Steeds dient een raming te worden opgesteld van de bespaarde of voorkomen CO2-emissie.
  • De gevraagde ondersteuning moet worden gespecificeerd in een begroting.
  • Na afloop van het programmajaar wordt gerapporteerd over de bereikte resultaten. Er wordt daarbij verantwoord hoe de feitelijke uitgaven zich verhouden tot de oorspronkelijke begroting. Niet bestede middelen worden terugbetaald aan de gemeente. De initiatiefgroep verbindt zich aan het vullen van een bewonersvolgsysteem van aanmelding van bewoners bij de initiatiefgroep en alle vervolgstappen in het systeem. De initiatiefgroep ontvangt van de gemeente de toegangssleutel tot het digitale multi-usersysteem (van Duurzaam Bouwloket). De gemeente kan de daarin gemelde (tussen-) resultaten inzien.
  • Voor beginnende initiatieven, die aan een aantal van bovengenoemde criteria niet kunnen voldoen, wordt op verzoek een startbudget van maximaal € 1500 inclusief btw ter beschikking gesteld. Betaling van kosten zoals bijvoorbeeld zaalhuur, website o.i.d. loopt in dit geval via de gemeente Haarlem. Daarover worden per geval nadere afspraken gemaakt. De verantwoordingsregels zijn ook in dit geval van toepassing.
  • De beginnende initiatieven krijgen bij het toekennen van de beschikbare middelen prioriteit.
  • Indien noodzakelijk stelt de gemeente een maximaal per initiatief uit te keren bedrag vast.
  • Als in een jaar meer aanvragen worden ingediend dan er aan budget beschikbaar is, worden de aanvragen toegekend op basis van prioriteitsstelling, met de volgende toetsing:te realiseren energiebesparing in termen van vermeden CO2, al eerder toegekende middelen, aantal betrokkenen bij het initiatief. Zo nodig kunnen aanvullende criteria van toepassing worden verklaard.

De eerstvolgende indieningsdeadline is 1 februari 2016.

Back To Top
Translate »