Consequenties voor de bewoners?
De gemeente heeft het eindrapport van Wareco over het grondwateronderzoek in de Bosch en Vaart afgerond. Binnen de gemeente is men bezig om de vervolgonderzoeken Haarlem breed op te starten. De gemeente heeft aangegeven dat wat Bosch & Vaart betreft één en ander volgend jaar dan weer opgepakt zou kunnen worden. Natuurlijk hebben wij als wijkraad daar geen genoegen mee genomen.

Het rapport concludeert dat de grondwater-huishouding op openbaar terrein op orde is en het oplossen van problemen op particu-lier terrein is aan de bewoners. De gemeente kan hooguit faciliteren door drains vanaf particulier terrein op het openbare net aan te sluiten.

Uit het rapport: “We adviseren de gemeente om verder te onderzoeken of het grondwa-terloket op de gemeentelijke website op dit thema kan worden uitgebreid. We adviseren de bewoners om te onderzoeken of de ge-wenste organisatorische ondersteuning kan worden vormgegeven vanuit het wijkcontract dat onlangs is afgesloten tussen bewoners en gemeente. De centrale vraag is of de gemeente bereid is om een procesmanager aan te stellen om de aanbevelingen uit het rapport daadwerkelijk uit te voeren.”
De vraag is nu of de gemeente inderdaad bereid is een procesmanager aan te stellen om de aanbevelingen uit het rapport daadwerkelijk uit te voeren. De wijkraad wil en kan deze taak niet op zich nemen. Voor de beantwoording van deze vraag hebben wij een gesprek aangevraagd bij de verantwoordelijke wethouder. Aangezien wethouder Rog onlangs is opgestapt, is het maar de vraag hoe hier nu mee om wordt gegaan en dat is geen goed nieuws voor onze buurt. Het is daarom belangrijk dat we ons als buurt laten horen en in gesprek blijven met de gemeente zodat dit probleem op de agenda blijft. Tijdens de onderzoeksfase hebben wij vanuit de wijk veel steun en input van u ontvangen. Daarvoor veel dank.

>> 2021 Wareco Rapport Grondwateronderzoek

Als wijkraad kunnen we deze rol niet alleen op ons nemen, wel kunnen we bewoners adviseren en ondersteunen. Heb je vragen en wil je graag meer weten? Wil je graag betrokken zijn bij de vervolgstappen of vind je het belangrijk om dat namens de buurt te doen? Meld je dan aan op info@boschenvaart.nl
We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Conclusies uit eerder onderzoek

De gemeente heeft het grondwater op openbaar terrein voldoende op orde. Met het drainage-infiltratiesysteem in de wijk voldoet de gemeente Haarlem aan de zorgplicht zoals ze deze in haar verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan heeft verwoord. Uitzondering hierop is het zuidelijk deel van het drainagesysteem. Er lopen een aantal sporen om dit ook op voldoende niveau te krijgen.
Wareco heeft de gemeente geadviseerd de drainage periodiek door te spuiten, een stuk leiding te vervangen en een aanvullend meetpunt te realiseren.
De invloed van het drainage-infiltratie-systeem op de grondwaterstand bij de woningen is beperkt. Dit komt door de bodem-opbouw: kleilagen tussen het weggedeelte en de woningen houden de grondwaterstroming tegen. Er is voldoende inzicht in de grondwatersituatie op openbaar terrein. Dit in tegenstelling tot het particulier terrein: bodemopbouw, grondwaterstanden en ondergrondse kenmerken van de wonin-gen (kelders, kruipruimtes, funderingen) kunnen per perceel weer anders zijn. Dit maakt dat het risico op droogteschade op particulier terrein onvoldoende inzichtelijk is.

(dit bericht staat ook in Kroniek_191_november 2021)

Back To Top
Translate »