In de eerste fase van het onderzoek is vastgesteld dat het drainagesysteem in onze straten het grondwater op het gewenste niveau houdt in het openbaar gebied. Maar het grondwaterpeil op particulier terrein is in de winter te hoog en in de zomer te laag.

Na veel duwen en trekken is het dan zo ver! Op korte termijn start de uitwerking van de aanbevelingen van het ingenieursbureau Wareco om de grondwaterproblematiek in onze wijk op te lossen.

De volgende vragen komen aan de orde: hoe kunnen we grondwater op particulier terrein op het gewenste niveau houden, welke technische maatregelen zijn denkbaar, welke samenwerkingsvorm gemeente/bewoners kan worden ingezet, welke maatregelen kunnen/moeten de gemeente en particulieren nemen, hoe die maatregelen op elkaar af te stemmen, wat betekent dit voor de zorgplicht, wat is de rol van het Hoogheemraadschap Rijnland, alternatief: funderingsaanpak?

Het onderzoek zal in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd door Wareco. De planning is deze fase van het project in het eerste kwartaal 2021 af te ronden.

De wijkraad zal als gesprekspartner optreden. Om daar goed invulling aan te geven kunnen wij ondersteuning/expertise van onze wijkbewoners goed gebruiken, zowel op technisch gebied maar ook voor de bestuurlijke kant (zorgplicht, samenwerkingsvorm, verantwoordelijkheden etc).

Belangstelling?
Neem dan contact op met Lex Rietveld:
lex.rietveld@boschenvaart.nl
06 – 53 224 292

(dit artikel stond ook in Kroniek nr. 187  november 2020)

Back To Top
Translate »