Graag nodigen wij u uit voor de Jaarvergadering van de wijkraad Bosch & Vaart op donderdag 6 maart van 20.00 tot 22.30 uur in de aula van het Lyceum Sancta Maria, Van Limburg Stirumstraat 4.

Een wijkraad bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers die iets over hebben voor hun wijk. Bevlogen om hun wijk gezelliger, leuker en mooier te maken. Uiteraard zijn er ook serieuzere zaken. Zoals de stand van zaken van het bestemmingsplan, de renovatie van de wijk en de huidige grondwaterproblematiek.

De wijkraad is voor de buurt het overkoepelend orgaan, het dagelijks bestuur. Zij hebben een adviserende taak naar de gemeente. De wijkraad probeert via enquêtes, vergaderingen en soms ook handtekeningenacties zoveel mogelijk bewoners te vertegenwoordigen. Onder dit dagelijks bestuur vallen de commissies en projectgroepen.

Commissies: Meest in het oog springend zijn uiteraard Koninginnedag en de Cultuurlijn, maar ook de sportcommissie en het koor vormen sinds jaar en dag een vast onderdeel van de wijk. Uiteraard kan men altijd veel enthousiaste mensen gebruiken.

Kroniek en website: Alle zaken binnen de wijk, van feesten tot openbare werken, worden gecommuniceerd via de Kroniek, de website, de digitale nieuwsbrief en twitter. Zo bent u altijd op de hoogte en kunt u uw vragen stellen aan één van de wijkraadsleden.

Project Samen voor Elkaar in Bosch & Vaart: Margo van den Berg komt wat meer vertellen over het project Samen voor Elkaar dat onlangs van start is gegaan in Bosch & Vaart.

Leden die zich herkiesbaar stellen tijdens de jaarvergadering van 6 maart 2014 zijn: Patrick van Harderwijk (voorzitter), Vic van den Broek d’Obrenan (secretaris), Lex Rietveld (dagelijks beheer), Jeroen de Jonge (penningmeester), Jouko Huismans (digitale communicatie, Sancta Maria), Victorine Egter van Wissekerke (digitale communicatie en Kroniek) en Anneke Jochemsen (contactpersoon straatvertegenwoordigers, adverteerders en ouderen in de wijk).

NB: Bewoners die zich niet kunnen vinden in de voorgestelde samenstelling van de wijkraad, kunnen zich tot 2 weken vóór de jaarvergadering melden en zich kandidaat stellen’

Aanmelden

Via e-mail: info@boschenvaart.nl.

Of via de post: Wijkraad Bosch & Vaart, Postbus 3237, 2001 DE Haarlem

Voor de commissies of als redacteur kunt u zich het gehele jaar aanmelden.

Wij hopen u in groten getalen op de jaarvergadering te mogen begroeten.

Agenda jaarvergadering 2014

Donderdag 6 maart 20.00 tot 22.30 uur

1. Welkom, inschrijving, 20.00 uur

2. Vaststellen verslag jaarvergadering 2013

3. Samenstelling wijkraad 2013

4. Overzicht financiële zaken, Jaaroverzicht 2013, oordeel kascommissie

5. Begroting 2014

6. Décharge wijkraad

7. Samenstelling wijkraad 2014

8. Communicatie: website, digitale nieuwsbrief, twitter, Kroniek

9. Overzicht van verschillende zaken die spelen in de wijk:
– Grondwateroverlast
– Hildebrandmonument
– Verkeersveiligheid Schouwtjeslaan

10. Projecten en evenementen:
– Koningsdag (Jan Willem Daniels, Alex de Vries)
– Cultuurlijn (Jolijn Onvlee, Truus van Vlaanderen)
– Project Samen voor Elkaar in Bosch & Vaart (Margo van den Berg)

11. Rondvraag

12. Einde vergadering, 22.30 uur

>> notulen van de jaarvergadering 2013

>> financiële stukken jaarvergadering 2014

Back To Top
Translate »