UPDATE JANUARI 2015:

Het hieronder voorgestelde plan is aan de belanghebbenden voorgelegd. De reactietijd was echter zeer kort; het werk moest nog in 2014 worden gestart omdat anders de gereserveerde begrotingsgelden verloren zouden gaan. Die haast is helaas bij sommigen in het verkeerde keelgat geschoten.

Gelukkig is door het aannemen van een motie in de Raad, het geld toch overgeheveld naar 2015 (een novum!). Onder leiding van de gemeente zal binnenkort een aangepast plan worden gepresenteerd.

Verkeersveiligheid Schouwtjeslaan aangepakt

In 2011 heeft de Schouwtjeslaan een herprofilering ondergaan naar een 30-kilometerzone. Inde praktijk blijkt dat de verkeersveiligheid niet beter is geworden of mogelijk zelfs slechter. Een groep bewoners uit de Schouwtjeslaan heeft dit met tellingen van de gemeente uitgebreid onderzocht en onderbouwd. Zij hebben contact opgenomen met de betrokken wijkraden Koninginnebuurt en Bosch & Vaart. Onder andere via de wijkkranten Willemien en de Kroniek Bosch & Vaart bent u hierover geïnformeerd. Er is goed nieuws! Op korte termijn kan actie worden ondernomen.

Welke problemen spelen er

Dit najaar heeft overleg plaatsgevonden om in kaart brengen wat de problemen zijn en de mogelijke oplossingen. Dit overleg was met de gemeente, de groep bewoners, de wijkraad Koninginnebuurt en de wijkraad Bosch & Vaart. Vastgesteld is dat er drie heikele knelpunten zijn:

1.    De verkeersdrempel bij de Schouwtjesbrug die door automobilisten wordt omzeild door over het fietspad te gaan, wat gevaarlijk is voor fietsers.

2.    Te hard rijdende auto’s in de korte en vooral de lange Schouwtjeslaan.

3.    Het onoverzichtelijke kruispunt op de korte en lange Schouwtjeslaan en de Uit den Boschstraat, wat met name gevaarlijk is voor fietsers en voetgangers die oversteken.

De oplossingen voor de verkeersveiligheid

Er is pakket aan maatregelen samengesteld die op korte termijn uitgevoerd kunnen worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit is gedaan met een verkeersexpert, de gebiedsbeheerder en de gebiedsverbinder van de gemeente Haarlem, de groep bewoners, de wijkraad Koninginnebuurt en de wijkraad Bosch & Vaart. Er is een brede inventarisatie gemaakt van mogelijke oplossingen, de kosten hiervan en de te verwachten effecten op de verkeersveiligheid. Er is een beperkt budget beschikbaar. Kortom er moesten keuzes gemaakt worden om tot een optimaal en samenhangend pakket te komen. Dit pakket ziet er als volgt uit:

1.    Er komt een groot 30-kilometerpictogram in rood/wit op het asfalt aan het begin van de korte Schouwtjeslaan bij de Wagenweg. Dit blijkt een veel hogere attentiewaarde te hebben dan borden.

2.    Er komt een Voetgangers Oversteek Plaats (een zebrapad) in de lange Schouwtjeslaan ter hoogte van de nummers 44 en 29. Dit dempt de snelheid van automobilisten en zorgt voor een veilige oversteekplaats voor voetgangers. Aan de rijbaan zelf verandert niets. Er komt geen verhoging in het wegdek, geen rijbaanafscheidingen en geen verkeers- of waarschuwingslichten.

3.    Er komt een versmalling van de rijstrook bij de Schouwtjesbrug waardoor het omzeilen van de verkeersdrempel wordt tegengegaan. Dit gebeurt door van de ongebruikte bushalte weer een hoge stoep te maken. Om het fraaie karakter van het Schouwtjesplein en de entree van de wijk te versterken, is afgezien van het vervangen van de bushalte door parkeerplaatsen.

4.    De ongebruikte bushalte in de Uit den Boschstraat wordt vervangen door drie parkeerplaatsen. Dit compenseert het verlies van parkeerplaatsen als gevolg van de aanleg van de Voetgangers Oversteek Plaats.

Dit zijn de maatregelen die de korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Mocht blijken dat dit onvoldoende is, dan wordt er in 2015, mits een budget beschikbaar is, opnieuw gekeken naar aanvullende maatregelen.

Spoedige start werkzaamheden noodzakelijk

Het is noodzakelijk dat de werkzaamheden op korte termijn starten. Alleen op dit moment is er nog budget beschikbaar. Uitstel zou afstel betekenen van het gehele pakket. Indien u ernstige bezwaren of goede suggesties voor verbetering van de veiligheid heeft kunt u deze kenbaar maken. Gelieve uw reactie uiterlijk zondag 14 december schriftelijk door te geven op adres Schouwtjeslaan 23L ter attentie van Casper van Boltaringen, voorzitter van de wijkraad Koninginnebuurt. Er zal gekeken worden hoe met uw bezwaren rekening gehouden kan worden binnen dit pakket.

Mogelijk bent u verrast door de snelheid waarmee deze oplossingen worden aangekondigd. Dat zouden we ons kunnen voorstellen. Maar, gelet op de beperkte tijd en budget zagen we geen alternatief. Bovendien zijn we er van overtuigd dat met dit samenhangende pakket een goed afgewogen keuze gemaakt hebben. En we zijn vooral verheugd dat hiermee een goede stap gezet kan worden om de verkeersveiligheid in de Schouwtjeslaan te verbeteren.

Dit bericht wordt als brief op donderdag 11 december verspreid onder de bewoners van de Schouwtjeslaan, Uit den Boschstraat en Schouwtjesplein namens alle betrokkenen:

Mariette Blokhuis, bewoner Schouwtjeslaan

Sjoerd Zeelenberg, bewoner Schouwtjeslaan

Helene van Zutphen, bewoner Schouwtjeslaan

Casper van Boltaringen, namens de wijkraad Koninginnebuurt

Jouko Huismans, namens de wijkraad Bosch & Vaart

Ingrid Hamer, Lex Wijnbeek en Sander Bosma namens de gemeente Haarlem

>> Brief aan alle bewoners van Schouwtjeslaan, Uit den Boschstraat en Schouwtjesplein

Back To Top
Translate »