Naar aanleiding van vragen van bewoners over de meeuwenoverlast hebben wij van de gemeente Haarlem meer informatie gekregen over het beleid en wat er aan acties wordt ondernomen om de overlast tegen te gaan. Op de website van de gemeente vindt u veel informatie en daarnaast staat hier meer over meeuweneieren en de wetgeving.

Meeuwenoverlast

De gemeente Haarlem wil de meeuwenoverlast tegengaan. Algemene informatie hierover staat op de website van de gemeente Haarlem. Kijk ook bij de veel gestelde vragen.

Meeuweneieren

Over het meeuweneieren rapen of behandelen is de laatste informatie als volgt:

Meeuwen zijn onder de Flora- en faunawet beschermd en hebben daardoor bepaalde rechten. Zo is het verboden om eieren te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. Nesten mogen ook niet worden verwijderd en de dieren mogen niet opzettelijk worden verontrust. Alleen met een speciale ontheffing is het verwisselen van eieren mogelijk. De gemeente heeft met de gemeente Leiden en Alkmaar aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gevraagd deze ontheffing te verlenen.

In deze aanvraag moeten worden betrokken alle maatregelen die de gemeenten in het verleden hebben uitgevoerd en van plan zijn om te nemen op het gebied van communicatie en preventie, naast het behandelen van eieren in de meeuwennesten. Hierbij gaat het om informatieverstrekking via de website, flyers, posters, artikelen in de media, organiseren van informatie-avonden en dergelijke.

Bij preventie gaat het om een strikt en hygiënisch afvalbeleid (ondergrondse inzameling, maatregelen ter voorkoming van zwerfvuil en het opruimen hiervan), het handhaven van een eventueel voerverbod, het plaatsen van meeuwenwering op daken, het inzetten van valkeniers, laserstralen, angstkreten, robirds, drones et cetera. Verder dient de overlast goed te worden gemonitord. Ook moet worden aangegeven welke kosten de gemeente maakt in het kader van de overlastbestrijding. De samenwerkende gemeenten hoeven niet alle maatregelen zelf uit te voeren maar verdelen deze onder elkaar.

Uit bovenstaande blijkt dat een brede aanpak van de problematiek een voorwaarde is om een ontheffing voor het onderdeel ‘eieren behandelen’ te krijgen. Een concept plan van aanpak waarin deze maatregelen zijn verwerkt, is nu bijna klaar om in te dienen. Ruim voor het volgende broedseizoen van de meeuwen verwacht de gemeente over een ontheffing te beschikken.

Wetgeving

Voor de volledigheid is de wetgeving, waarop de bewuste ontheffing stoelt, hier toegevoegd.

Flora- en faunawet: artikel 10 t/m 13 en 75.

Beschermde soorten

De kleine mantelmeeuw (Larus fuscus) en de zilvermeeuw (Larus argentatus) zijn beschermde inheemse diersoorten als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder b, van de Flora- en faunawet.

Verbodsbepalingen

Op grond van artikel 10 van de Flora- en faunawet is het verboden om beschermde inheemse diersoorten opzettelijk te verontrusten.

Op grond van artikel 11 van de Flora- en faunawet is het onder meer verboden nesten van beschermde inheemse diersoorten uit te halen of te verstoren.

Op grond van artikel 12 van de Flora- en faunawet is het verboden om eieren van beschermde inheemse diersoorten, te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.

Op grond van artikel 13, lid 1, van de Flora- en faunawet is het onder meer verboden om eieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te vervoeren of onder zich te hebben.

Ontheffing

Op grond van artikel 75, lid 3, 5 en 6, onderdeel a van de Flora- en faunawet kan ontheffing worden verleend van de artikelen 10, 11, 12 en 13, lid 1, van de Flora- en faunawet voor onderzoek. Van belang is dat geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort wordt gedaan. Voor soorten vogels als bedoeld in artikel 4, lid 1, onderdeel b, van de wet is het tevens van belang dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat.

Back To Top
Translate »