De Schouwtjeslaan is een 30 km-zone. Een groep bewoners uit de Schouwtjeslaan stelt echter vast dat de in 2011 uitgevoerde herprofilering een averechts effect heeft gehad. Hier vindt u de bevindingen van deze groep bewoners:

Na de herprofilering is het autoverkeer toegenomen en bovendien harder gaan rijden. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties voor met name fietsers en voetgangers. De weg wordt intensief gebruikt door veel  jonge fietsers van middelbare- en basisscholen  in de directe omgeving. Veel scholieren proberen in het spitsuur de Schouwtjeslaan over te steken bij de driesprong Schouwtjeslaan/Uit den Boschstraat, op weg naar het ECL en de Soestdijkstraat, waar het verkeer van drie kanten op ze afkomt.  Ook de kruising Schouwtjeslaan en Zuider Emmakade (richting ECL) kent problemen, in 2012 was hier nog een ongeluk tussen fietser en scooter. Elke dag weer moeten wij onze schoolgaande kinderen helpen om veilig te manoeuvreren door het spitsverkeer. Dit kan zo niet langer!

Wat is er aan de hand?

(1)   De gemiddelde snelheid vóór de herprofilering was volgens de gemeente ca. 40 km/u, maar is volgens de telling van eind 2012 toegenomen tot bijna 50 km/u (telling gemeente).

(2)   Het aantal auto’s dat per dag gebruik maakt van de Schouwtjeslaan is volgens dezelfde telling toegenomen.

(3)   De politie weigert de snelheidsbeperking te handhaven omdat de weg niet voldoet aan de formele eisen van een 30km zone: er liggen geen drempels (grijze weg).

(4)   De 30-km zone is slecht aangegeven (kleine bordjes, niet op het wegdek).

(5)   Als twee auto’s uit tegenovergestelde richting elkaar willen passeren moeten ze over het fietspad uitwijken.

(6)   Het vrachtverkeer blokkeert al het passerende verkeer.

(7)   In- en uitparkerende auto’s vormen vaak onverwachte blokkades op het fietspad en de rijbaan.

(8)   Auto’s ontwijken de drempel op het Schouwtjesplein bij de Berkenrodestraat richting Zuider Emmakade via het fietspad.

(9)   Het kruispunt Korte Schouwtjeslaan/Uit den Bosch straat/Lange Schouwtjeslaan is onoverzichtelijk en onvoldoende beveiligd (geen plateau, onduidelijke voorrangsregels).

Wat is er nodig?

De volgende maatregelen zijn nodig om het verkeer veiliger te maken.

(1)   Aanleggen drempels om de snelheid af te remmen. De vroeger gehanteerde argumenten om dat niet te doen (trillingen door bussen) gaan niet meer op omdat buslijn 90 niet meer door de Schouwtjeslaan rijdt.

(2)   Weren van al het vrachtverkeer uit Schouwtjeslaan en Uit den Bosch straat.

(3)   Aanleggen voetgangersoversteekplaatsen: één ter hoogte van de doorgang naar de Soestdijkstraat, in combinatie met plateau of drempel, en één ter hoogte van de Berkenrodestraat, idem.

(4)   Betere signalering 30 km zone.

(5)   Actieve handhaving snelheidsbeperking door politie.

Additionele opties zijn:

(6)   Eénrichtingsverkeer Schouwtjeslaan/ Uit den Boschstraat.

(7)   Afsluiten Schouwtjeslaan voor doorgaand verkeer, omleiden via Westelijke Randweg.

De groep bewoners hoopt dat de wijkraden Koninginnebuurt en Bosch & Vaart hier met bewoners in actie kan komen en het probleem met de gemeente en politie kan helpen oplossen.

>> Artikel verkeerstellingen Schouwtjeslaan / Uit den Boschstraat in Willemien nr 3 juli 2013

[mappress mapid=”58″]
Back To Top
Translate »