Overleg gemeente Haarlem

Tot nu toe hebben 15 bewoners zich tot de Gemeente gemeld (met cc aan de wijkraad) met klachten over grondwateroverlast. Naar aanleiding van deze klachten en onze brief gericht aan wethouder Lucas Mulder heeft de wijkraad, samen met één van de bewoners, de heer Ad van den Berg (Boekenrodestraat 1) op dinsdag 11 februari een gesprek op ambtelijk niveau gehad met de afdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer (GOB) en de afdeling Strategisch Beheer. We hebben uitvoerig de standpunten uitgewisseld zoals globaal omschreven in de brief aan de wethouder.

Uitkomsten overleg

Het algemeen beeld is dat men wel onze zorgen deelt maar vervolgens niets wil/kan doen. De gemeente staat voor grote (financiële) problemen, er moet heel wat gaan gebeuren op gebied van riolering/drainage. Dat vraagt nog veel studie etc. Pas 2017 gaat er wat gebeuren in de uitvoering. Vanzelfsprekend hebben wij de zorg en teleurstelling van de wijkraad uitgesproken en gewezen op de grote onrust in de wijk. Claims van bewoners zijn derhalve niet uit te sluiten. Onze brief aan de wethouder is met zijn staf besproken, maar dit heeft niet tot een verandering van standpunt geleid. Op korte termijn gaat er van hem een nota over het grondwaterbeleid (in ruime zin, zonder specifiek op ons probleem in te gaan) naar de Commissie beheer van de gemeenteraad.

Ondanks deze treurnis hebben we nog wel enige vooruitgang bereikt:

  • Op zeer korte termijn wordt het systeem wederom doorgespoten en eventuele verstoppingen worden met de wijkraad besproken.
  • De frequentie van de controles zal worden opgevoerd het aantal peilbuizen zal in ieder geval met twee worden uitgebreid. Wij hebben om meer gevraagd (gaat men bekijken) en ook aangeboden om onze wijk te gebruiken als proeftuin voor automatische meting op afstand (wordt in overweging genomen).
  • De gemeente gaat het meldpunt voor klachten mbt grondwateroverlast verbeteren.

Jaarvergadering 6 maart

Ingrid Hamer en Lex Wijnbeek (GOB) zullen aanwezig zijn op de jaarvergadering van de wijkraad voor uitleg van het standpunt van de gemeente (geen toelichting mbt techniek e.d.). Dus u bent van harte uitgenodigd om naar onze jaarvergadering te komen op donderdag 6 maart 20.00 uur in Lyceum Sancta Maria om uw ongenoegen over de gang van zaken kenbaar te maken en om bij de gemeente er op aan te dringen met goede oplossingen te komen. Tussentijds zullen wij bij de gemeente blijven aanspreken op haar zorgplicht. Wij zullen u op de hoogte houden van de voortgang.

Melden van overlast

Het is van belang uw klachten te (blijven) melden bij de Gemeente ( Ingrid Hamer: iphamer@haarlem.nl en Lex Wijnbeek : ajwijnbeek@haarlem.nl ) met een c.c. aan lex Rietveld: lex.rietveld@boschenvaart.nl zodat de wijkraad op de hoogte blijft.

Lept op! De Gemeente had met name gekeken naar klachten mbt kruipruimte en tuinen. Volgens de gemeente ligt de verantwoordelijkheid voor het drooghouden van de kelders bij de bewoners (wat wij overigens betwist heb vanwege de langdurige overlast). In het vervolg is het belangrijk, bij het indienen van een (vervolg) klacht, ook even in de kruipruimte en tuin te kijken en bij overlast dit ook te melden.

Back To Top
Translate »