Er zit schot in de aanpak van de grondwateroverlast. De gemeente is al december gaan starten met de werkzaamheden. Begin november berichten wij u dat wethouder van Doorn dit probleem met spoed ging aanpakken naar aanleiding van een brief van de wijkraad.

Bericht van gemeente Haarlem:
De firma Heijmans gaat eind deze week beginnen met het aanleggen van drainage aan de Prinsessekade en het herstellen van de huidige drainage afvoerleidingen. Ongeveer een jaar geleden is het vervangen van de riolering en het herstraten van een deel van Bosch en Vaart afgerond. Tegelijkertijd is ook de kademuur aan de Prinsessekade vervangen. Sindsdien ontvangt de gemeente regelmatig klachten over wateroverlast. Naar aanleiding hiervan heeft Wareco grondwateronderzoek gedaan, waarvan de resultaten inmiddels met u gedeeld zijn. Hieruit blijkt dat extra drainage nodig is aan de Prinsessekade en dat de huidige afvoeren naar de Leidsevaart niet voldoende functioneren. De gemeente wil dit zo snel mogelijk verhelpen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van drainage aan de Prinsessekade en het herstellen van de huidige drainageafvoerleidingen. Anders dan in het adviesrapport van Wareco zal de gemeente de drainage onder de rijbaan aanleggen. In het rapport wordt aanbevolen om de drainage direct achter de damwand te leggen. Dat blijkt in de praktijk niet mogelijk. De reden is dat de wortels van de aanwezige bomen bij de aanleg van de damwand zijn beschadigd. De wortels herstellen nog altijd en indien wij de drainage te dicht bij de bomen aanleggen zullen de wortels waarschijnlijk onherstelbaar beschadigen en de bomen het niet overleven. Ook tussen de bomen en de zijkant van de verharding is weinig ruimte en ook daar zou de drainage door de wortelpakketten van de bomen gaan. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind februari 2013 afgetond. De firma Heijmans maakt de exacte planning zo snel mogelijk aan de direct omwonenden bekend.

Bereikbaarheid

Door de drainage onder de rijbaan aan te leggen wordt, tijdens de werkzaamheden, wel meer verkeershinder ondervonden. Tijdens de werkzaamheden is de straat in vakken van maximaal 75 meter afgesloten voor al het verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen lopend over de trottoirs langs het werk. Tijdens de werkzaamheden geldt een parkeerverbod in het afgezette werkvak. Dit wordt op borden aangegeven. Wij verzoeken u om uw auto dan elders in de wijk te parkeren.

Hinder

Als gevolg van de werkzaamheden kan overlast ontstaan doordat uw woning of perceel tijdelijk lastig bereikbaar is. Ook kan de huisvuilwagen niet komen in delen van de straat die afgesloten zijn. Wij vragen u om uw huisvuil zonodig aan te bieden in de niet afgesloten delen van de straat waar de huisvuilwagen wél kan komen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Tijdens de kerstperiode zal het werk netjes en dichtgestraat worden achtergelaten. Begin januari worden de werkzaamheden dan weer opgepakt. Vanwege de periode van het jaar kan het voorkomen dat de planning door weersomstandigheden moet worden aangepast. Mocht dit zo zijn dan zult u daarvan op de hoogte worden gebracht.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van deze brief wagen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de projectmanager van de firma Heijmans, de heer K. van der Voet, telefoonnummer 06-51991885. Daarnaast vindt u informatie over de werkzaamheden op www.haarlem.nl/mijnwijk.

Documenten

Bewonersbrief Prinsessekade 3 december

Bewonersbrief Prinsessekade 6 december 2012

Back To Top
Translate »