Openbare Ruimte

Melding woonomgeving

De zorg voor de openbare ruimte is een taak van de gemeente. Bij openbare ruimte moet u denken aan plekken die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals straten, parken, plantsoenen, voet – en fietspaden. Uw melding kan bijvoorbeeld gaan over afval en prullenbakken, bestrating, laaghangende takken, overstromingen van putten, bankjes of speeltoestellen, straatverlichting, geluidsoverlast, meeuwenoverlast, fietswrakken of handhaving op vergunningen. U kunt uw melding woonomgeving doorgeven aan de gemeente. Daarnaast zijn er ook handige apps die u kunt gebruiken op uw slimme telefoon zoals bijvoorbeeld BuitenBeter.

Gebiedsprogramma

In het gebiedsprogramma staat welke projecten plaatsvinden in 2014 in Haarlem Zuid-West. Het jaarlijkse gebiedsprogramma wordt gemaakt op basis van de gebiedsopgave. De gebiedsopgave geeft aan welke doelen de gemeente met haar partners binnen 4 jaar wil realiseren op fysiek, sociaal en economisch terrein. In het gebiedsprogramma worden ook de te verwachten resultaten en het beschikbare budget voor 2014 beschreven.

Met de opgave voor 2014-2018 en het programma 2014 geeft de gemeente samen met haar partners gezicht aan het gebiedsgericht werken in Haarlem Zuid-West. De partners van de gemeente zijn onder anderen woningbouwcorporaties, welzijnsinstellingen, politie, wijkraden en zorginstellingen.

>> Gebiedsprogramma stadsdeel Zuid-West

Vloerenkaart

De gemeente in maart 2009 een zogenaamde vloerkaart opgesteld, een leidraad voor de inrichting van de openbare ruimte. In dit document staan kaders voor de toekomstige inrichting van wegen, straten en pleinen. Dit betreft zowel profielen als toepassing van materialen. Bij de uitvoering van een project als vervanging riolering of vernieuwen bestrating zijn de richtlijnen uit de vloerkaart leidend. Op termijn zal deze vloerkaart worden geïntegreerd in het op te stellen Handboek inrichting openbare ruimte voor Haarlem-Zuid.
Vloerenkaart Bosch en Vaart 2009

Structuurvisie Openbare Ruimte

Haarlem wil een stad zijn waar de kwaliteit van wonen en leven hoog is. Dit stelt eisen aan de openbare ruimte, mobiliteit en economie. De gemeente werkt aan een Structuurvisie voor de Openbare Ruimte (SOR). Deze visie geeft aan welke ontwikkelingen in de openbare ruimt de gemeente wenst en hoe ze deze wil stimuleren tot 2040, om te zorgen dat mensen ook in de toekomst graag in Haarlem willen (blijven) wonen. Heb jij hier ideeën over? De eerste participatieronde is inmiddels afgerond en het college van burgemeester en wethouders heeft de vertrekpunten voor de SOR vastgesteld. Tussen 7 januari en 4 februari 2013 vindt de tweede participatieronde plaats en kun je via deze website mee ontwerpen aan de SOR. Laat je liever persoonlijk je stem horen? Kom dan op dinsdagavond 22 januari 2013 naar de participatiebijeenkomst in het stadhuis van Haarlem. Een overzicht van alle vertrekpunten vind je in de Hoofdlijnennotitie Structuurvisie Openbare Ruimte. Meer weten over het hele proces? Kijk dan op de website van de gemeente.